SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

TEHIMPEX Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., Goriška cesta 17, Vipava, matična št. 5560004000, id. št. za DDV SI12432962

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SP-01

 

 

1. člen

Uvodne določbe

 

1.1. Splošni pogoji poslovanja SP-01 opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa blaga pri družbi TEHIMPEX Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) ter pravice in obveznosti prodajalca in pravnih in fizičnih oseb kot kupcev tega blaga (v nadaljevanju kupec).

 

1.2. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe o prodaji blaga, sklenjene med prodajalcem in kupcem, ne glede na to, ali je ta pogodba sklenjena v pisni ali ustni obliki ali s konkludentnim dejanjem, ter za vsa dejanja v procesu sklepanja te pogodbe (naročila kupca, ponudba prodajalca itd.).

 

1.3. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani prodajalca www.tehimpex.si, ter visijo na vidnem mestu v vseh prodajnih prostorih prodajalca, na zahtevo kupca pa mu prodajalec kadarkoli izroči pisni izvod teh splošnih pogojev ali njihovo elektronsko kopijo.

 

 

2. člen

Uporaba splošnih pogojev

 

2.1. Z nakupom blaga pri prodajalcu oziroma s podajo naročila, če je to podano, kupec v celoti sprejme te splošne pogoje in soglaša, da se v uporabljajo za pravno razmerje med njim in prodajalcem.

 

2.2 Te splošne pogoje je mogoče za posamezno prodajno pogodbo deloma ali v celoti izključiti ali spremeniti samo s pisno pogodbo med prodajalcem ali kupcem, sklenjeno pred izročitvijo blaga. Če je kupec pravna oseba ali podjetnik, ki ima svoje pogoje poslovanja, ti pogoji za pravna razmerja med kupcem in prodajalcem veljajo samo, če jih prodajalec pred sklenitvijo pogodbe pisno potrdi.

 

2.3 Za vprašanja, ki niso urejena v teh splošnih pogojih, se uporablja določbe Obligacijskega zakonika, oziroma drugih relevantnih zakonov in podzakonskih aktov.

 

 

3. člen

Naročanje

 

3.1 Naročilnica oziroma druga oblika naročila šteje za poizvedbo oziroma povpraševanje kupca, ki prodajalca ne zavezuje, dokler naročila ne sprejme. S sprejemom naročila nastane pravno razmerje med prodajalcem in kupcem. Za tako pravno razmerje veljajo cene, prodajni pogoji in karakteristike blaga, kot so v veljavi pri prodajalcu v trenutku sprejema naročila. Če so v naročilu navedbe oziroma pogoji, ki se s tem ne skladajo, prodajalec naročila ne sprejme, pač pa izda predračun skladno z naslednjim odstavkom. Prodajalec naročilo sprejme z izrecno potrditvijo naročila ali z izročitvijo ali odpremo blaga.

 

3.2. Na izrecno željo kupca, prodajalec pripravi predračun, ki šteje za ponudbo. V takem primeru pravno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane, ko prodajalec sprejme dokončno in brezpogojno kupčevo potrditev, da sprejema ponudbo po predračunu. V primeru, da se kupec deloma ali v celoti ne strinja s ponudbo, prodajalec pripravi nov predračun - ponudbo. Ponudba prodajalca zavezuje za čas, ki je naveden v predračunu. V primeru, da prodajalec prejme sprejem ponudbe po tem roku, šteje ta kupčeva izjava za povpraševanje, ki se obravnava po prejšnjem odstavku.

 

3.3. V primeru, da je v predračunu oziroma ponudbi izrecno navedeno, da zavezuje prodajalca šele po prejemu plačila, šteje, da je pravno razmerje med strankama nastalo prvi naslednji dan po prejemu plačila na transakcijski račun prodajalca in dobavni roki začnejo teči šele s tem dnem. V primeru, da prodajalec tako plačilo prejme po izteku veljavnosti ponudbe, tako plačilo šteje za avans za novo (oziroma naslednje) naročilo kupca in ne ustvari pogodbenega razmerja med strankama.

 

3.4. V primeru, da je kupec s plačilom katerekoli svoje obveznosti v zamudi ali če se poraja dvom v plačilno sposobnost kupca, sme prodajalec po predhodnem obvestilu zadržati dobavo blaga, dokler kupec ne plača vseh svojih zapadlih obveznosti v celoti, vključno z zamudnimi obrestmi, oziroma dokler kupec ne da ustreznega zavarovanja za svoje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova kupnine.

 

3.5. Najmanjša vrednost posameznega naročila znaša _50,00 EUR, razen za osebne prevzeme v prodajalčevih trgovinah.

 

3.6. Vse priloge k predračunu - ponudbi (npr. skice, tehnične risbe, fotografije, itd.) so za prodajalca zavezujoče samo, če je to izrecno navedeno v predračunu - ponudbi. Če prodajalec posreduje v nespremenjeni obliki priloge (npr. skice, tehnične risbe, fotografije itd.), ki jih je za določeno blago dobil od proizvajalca ali dobavitelja, potem prodajalec za morebitne napake v teh prilogah ali za razlike med prilogami in blagom ne odgovarja. Prodajalec za točnost skic jamči samo, če jih je izdelal samo, oziroma če je tako jamstvo izrecno navedeno v predračunu - ponudbi. Vse skice, tehnične risbe, fotografije itd. so zavarovane s pravicami intelektualne lastnine bodisi proizvajalca, bodisi dobavitelja, bodisi prodajalca in jih kupec ne sme razmnoževati, uporabljati (razen pri odločitvi o nakupu) ali dajati na razpolago tretjim osebam, ter jih varovati kot poslovno skrivnost, kolikor ne gre za material, ki bi bil javno brezplačno dostopen vsakomur (npr. izpis spletne strani, kopija strani iz reklamnega kataloga).

 

3.7. V primeru iz točke 3.1. lahko kupec od naročila odstopi, dokler ne prejme potrditve naročila od prodajalca, oziroma najkasneje prvi naslednji delovni dan od podaje naročila, če blago še ni bilo odposlano kupcu. V primeru iz točke 3.2. lahko kupec od naročila odstopi najkasneje prvi naslednji delovni dan od podaje potrditve sprejema ponudbe po predračunu. Odpoved naročila po izteku teh rokov, če je dana pred dobavo blaga, je mogoča samo ob plačilu odstopnine, ki poleg stroškov, ki so nastali prodajalcu (vključno z do prejema odpovedi nastalimi stroški (naročanje blaga pri dobavitelju, pakiranje, pošiljanje itd.) in izpadom pri dohodku prodajalca (izguba marž, rabatov pri dobaviteljih itd.) vključuje še pavšalno pogodbeno kazen v višini 2 % vrednosti naročenega blaga. Odpoved naročila se prodajalcu sporoči osebno ali po telefonu, naknadno pa mora kupec poslati pisen odstop od naročila. Kupec mora povrniti vse stroške, ki so prodajalcu nastali zaradi odstopa od pogodbe in sicer v roku 8 dni od prejema poziva prodajalca, sicer šteje, da je v zamudi. Prodajalec lahko možnost odstopa od naročila po tem odstavku izključi ali podaljša roke, če to izrecno navede v predračunu - ponudbi.

 

3.8. V primeru, da se nakup blaga opravi v trgovinah prodajalca brez predhodnega naročila, šteje, da je prodajna pogodba sklenjena, ko kupec prevzame blago.

 

3.9. Kupec je dolžan v roku 8 dni prodajalca pisno obvestiti o vsaki spremembi, ki je pomembna za izvedbo dobave blaga oziroma za izpolnitev prodajne pogodbe. Kot tako štejejo zlasti sprememba imena oziroma firme, bivališča oziroma sedeža, transakcijskega računa, davčnih podatkov, uvedba in začetek postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka, postopka likvidacije, oziroma spremembe likvidnostnega ali solventnostnega stanja, ki bi lahko pomenile tveganje za izpolnitev kupčevih obveznosti do prodajalca. V primeru, da kupec te svoje obveznosti ne izpolni, sme prodajalec brez sankcij odstopiti od pogodbe.

 

 

4. člen

Dobava oziroma prevzem blaga

 

4.1. Dobava oziroma prevzem blaga se lahko izvrši na enega od sledečih načinov, pri čemer se za razlago uporablja klavzule Incoterms 2010 Mednarodne trgovinske zbornice (ICC):

  • pri osebnem prevzemu: EXW, pri čemer je izročitveni kraj dogovorjena trgovina prodajalca; če ni takega posebnega dogovora, šteje, da je kraj prevzema poslovalnica, kjer je bilo naročilo osebno oddano, če pa tudi takega kraja ni, potem šteje, da je izročitveni kraj sedež prodajalca v Vipave. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se prenese na kupca z izročitvijo blaga kupcu.
  • pri dobavi po pošti ali drugem prevozniku: FCA sedež prodajalca v Vipavi. Dobava se praviloma izvaja s Pošto Slovenijo. Stroške pošiljanja blaga krije kupec, razen če se s prodajalcem predhodno dogovorita drugače. Stroški pošiljanja zajemajo strošek pakiranja in odpreme po ceniku prodajalca ter stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije. Na izrecno zahtevo kupca in na njegove stroške se lahko uporabi drugo poštno službo ali prevoznika. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se prenese na kupca s predajo blaga pošti ali prevozniku. V primeru, ko gre za dobavo blaga, ki ga zaradi njegove velikosti ni mogoče poslati s Pošto Slovenije ali če tako pošiljanje iz kakršnih koli drugih razlogov ni primerno oziroma povezano s prekomernimi stroški, je prevzem blaga mogoč samo EXW.

 

4.2. Pri osebnem prevzemu je prevzem blaga mogoč samo proti podpisu dobavnice, kolikor plačilo ni izvedeno hkrati z izročitvijo blaga. Kupec je ob osebnem prevzemu dolžan opraviti količinski prevzem. Kakovostni prevzem je kupec dolžan opraviti v roku 3 dni od prevzema blaga. Blago, pripravljeno za osebni prevzem mora kupec prevzeti v roku 5 delovnih dni od dneva, ko mu je prodajalec poslal obvestilo, da je blago na razpolago. Po preteku tega roka lahko prodajalec blago na stroške in na tveganje kupca uskladišči, ali pa odstopi od pogodbe in blago proda tretjim.

 

4.3. Pri dobavi po pošti ali drugem prevozniku se blago pošlje na naslov, ki ga kupec navede v svojem naročilu. V primeru, da kupec želi pošiljko na drug naslov v Republiki Sloveniji, mora to navesti v svoji naročilnici. Če tega ne stori, blago pa se vrne prodajalcu, kupec odgovarja za škodo, in sicer v pavšalni višini 2 % vrednosti naročila oziroma najmanj _50,00 EUR. Količinski in kakovostni prevzem je dolžan kupec opraviti v roku 3 dni od prejema blaga. Prodajalec sme izvesti tudi delne dobave, razen če kupec temu izrecno ne nasprotuje.

 

4.4. Tehnični prevzem blaga se opravi po posebnem predhodnem dogovoru med kupcem in prodajalcem, in sicer na stroške kupca. V primeru tehničnega prevzema blaga, kupec ne more naknadno uveljavljati napak blaga, razen skritih napak. Če tehnični prevzem ni opravljen iz razlogov na strani kupca, sme prodajalec ravnati kot v primeru iz točke 4.2. če kupec blaga ne prevzame.

 

4.5. Dobavni rok začne teči s sklenitvijo prodajne pogodbe in sicer v primeru iz točke 3.1. z dnem sprejema naročila s strani prodajalca, v primeru iz točke 3.2. pa z dnem, ko prodajalec prejme potrditev ponudbe s strani kupca. Dobavni rok za blago na zalogi je 5 dni, kolikor ni v predračunu - ponudbi navedeno drugače. Za blago, ki ni na zalogi, oziroma za blago, ki ga prodajalec izdela oziroma sestavi po naročilu, prodajalec kupcu izda ponudbo - predračun, v katerem navede dobavni rok. Za datum dobave šteje dan, ko je kupec obveščen, da lahko stvar prevzame pri prodajalcu ali dan, ko prodajalec odda pošiljko Pošti Slovenije ali prevozniku, ki ga določi kupec. Naknadna sprememba kupčevega naročila (npr. povečanje količine, sprememba vrste blaga, tehničnih lastnosti blaga) šteje za odpoved naročila (če je dano v roku iz 3. člena) oziroma za odstop od pogodbe in podaja novega naročila. V tem primeru dobavni rok ne teče, dokler ni sklenjeno pravno razmerje med prodajalcem in kupcem v smislu točke 3.1. oziroma 3.2.

 

4.6. V primeru, da dobava blaga v količinah in kvaliteti, kot je naročena, iz objektivnih razlogov ni mogoča v dobavnem roku po tej pogodbi, mora prodajalec to sporočiti kupcu, kakor hitro izve za te razloge ter mu sporočiti, v kakšnem dobavnem roku je dobava mogoča oziroma eventuelno, da dobava ni mogoča. Če dobava ni mogoča, smeta prodajalec ali kupec brez sankcij odstopiti od pogodbe. Če je dobava mogoča v dodatnem dobavnem roku, sme kupec bodisi odobriti dodatni dobavni rok, bodisi odstopiti od pogodbe brez sankcij. Prodajalec je dolžan plačati kupcu odškodnino samo, če je bilo med njima izrecno pisno dogovorjeno, da je dobavni rok bistven, pri čemer znaša taka odškodnina največ 0,5 % vrednosti dobave za vsak teden zamude ali največ 3% od celotne vrednosti nedobavljenega blaga, za katerega je bil rok določen kot bistven. Če se kupec na poziv prodajalca ne odzove, potem šteje, da soglaša z daljšim dobavnim rokom, kot je razviden iz sporočila prodajalca.

 

 

5. člen

Lastnosti blaga in uveljavljanje napak

 

5.1. Šteje, da je naročeno blago kvalitete, ki je običajna pri prodajalcu, in kot izhaja iz morebitnih kataloških podatkov proizvajalcev oziroma dobaviteljev. Prodajalec prevzema samo tista jamstva, kot jih je prejel od proizvajalca oziroma dobavitelja.

 

5.2. V primeru, da ima kupec posebne zahteve glede kvalitete oziroma pri naročanju količin, ki so večje od običajnih, mora kupec pred naročilom pridobiti ustrezno ponudbo prodajalca.

 

5.3. Kupec lahko očitne napake uveljavlja v rokih iz točke 4.2. oziroma 4.3., skrite napake pa v roku 6 mesecev od dobave blaga. Napake mora kupec uveljavljati pisno.

 

5.4. Kupec je dolžan prodajalcu takoj vrniti reklamirano blago zaradi ugotavljanja upravičenosti napake. Napake oziroma poškodbe na blagu, ki bi nastale zaradi nestrokovne uporabe, nepooblaščene ali nestrokovne montaže, ali zaradi poseganja v izdelek, ali zaradi nestrokovnega zagona ali pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom, ali zaradi kršitve garancijskih pogojev proizvajalca.

 

5.5. Prodajalec ne prevzema nobenih jamstev ali odgovornosti zaradi morebitne škode iz naslova izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje, ki bi izhajala iz uporabe prodanega blaga.

 

 

6. člen

Plačilni pogoji in način plačila

 

6.1. Medsebojne obveznosti pogodbenih strank nastanejo z dnem sklenitve pogodbe oziroma nastanka pravnega razmerja skladno s 3. členom te pogodbe.

 

6.2. Znesek kupnine po vsaki posamezni prodajni pogodbi zapade v plačilo v roku 15 dni , če ni drugače dogovorjeno od dneva prevzema blaga (v primeru osebnega prevzema) oziroma od dneva, ko je prodajalec poslal pošiljko po pošti (v primeru pošiljanja po pošti).

 

6.3. Kupec je dolžan pri plačilu specificirati, katero fakturo plačuje, sicer sme prodajalec s plačilom pokriti morebitne starejše kupčeve obveznosti od najstarejše dalje, pri vsaki najprej natečene obresti, šele nato glavnice.

 

6.4. V primeru zamude ima prodajalec pravico zaračunati tudi zakonske zamudne obresti. V tem primeru se skladno z določbami Obligacijskega zakonika z delnimi plačili najprej pokrijejo natečene obresti in morebitni stroški opominjanja, šele nato glavnica, s čimer se kupec izrecno strinja. Tak način obračunavanja velja tudi v primerih, ko kupec s svojim plačilom specificira drugače.

 

6.5. Kot običajen način plačila šteje plačilo s plačilnim nalogom, gotovinsko plačilo (pri osebnem prevzemu), plačilo s kreditnimi ali plačilnimi karticami (pri osebnem prevzemu), kot tudi medsebojne (dvostranske) ali verižne kompenzacije ter asignacije. Za sklenitev dvostranske kompenzacije soglasje kupca ni potrebno, pač pa šteje kompenzacija za izvedeno z dnem, ko prodajalec kupcu sporoči, da je izvedel kompenzacijo, pri čemer mora obvestilo vsebovati zneske po posameznih fakturah (vključno z morebitnimi obračuni obresti) kupca in prodajalca ter označbe posameznih faktur, ki se medsebojno pobotajo. V primeru sklenitve asignacijske pogodbe šteje, da je prodajalčeva terjatev do kupca prenehala šele takrat, ko prodajalec prejme dolgovani znesek na podlagi pogodbe o asignaciji in ne že s sklenitvijo same pogodbe.

 

6.6. V primeru pritožb oziroma reklamacij, se plačilni rok podaljša šele po priznanju reklamacije s strani prodajalca. V primeru pritožb oziroma reklamacij kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če jih prodajalec prizna ali če so ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo.

 

6.7. Vse terjatve, ki jih ima prodajalec do kupca, so prenosljive, torej jih prodajalec sme prenesti na tretje z ustreznim pravnim poslom (npr. cesijo).

 

 

7. člen

Pridržek lastninske pravice

 

7.1. Blago postane kupčeva last šele tedaj, ko prodajalec prejme celotno kupnino, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas zamude ter stroški izterjave (vključno s stroški opominov in stroški sodnih postopkov). Kupec blaga ne sme prodati tretjim osebam, oziroma ga vgraditi v stvari tretjih oseb, razen če predhodno ne pridobi soglasja prodajalca, sicer kazensko odgovarja.

 

7.2. V primeru, da je kupčeva plačilna sposobnost in premoženjsko stanje po prejemu blaga takšna, da obstaja možnost, da blaga ne bo mogel plačati, je dolžan blago nemudoma vrniti prodajalcu, še zlasti pa ne sme tega blaga prodati tretjim osebam, oziroma ga vgraditi v stvari tretjih oseb in podobno, sicer kazensko odgovarja. Če kupec takega blaga ne vrne, ga sme prodajalec na kupčeve stroške prevzeti pri kupcu, pri čemer mu mora kupec tak prevzem omogočiti.

 

 

8. člen

Vračilo blaga

 

8.1. Kupec sme blago vrniti samo v primeru obstoja napak na blagu, če so izpolnjeni zakonski oziroma garancijski pogoji.

 

8.2. V primeru, da blago nima napak, pa ga kupec iz kateregakoli razloga ne želi obdržati, ga lahko proda prodajalcu samo ob predhodnem soglasju prodajalca in ob predhodnem dogovoru o ceni, ki pa bo nižja od kupnine, ki jo je za blago plačal kupec ob nakupu. Tak pravni posel ne šteje za vračilo blaga oziroma za zakonski odstop od pogodbe.

 

 

9. člen

Višja sila in spremenjene okoliščine

 

9.1. Prodajalec sme brez sankcij odstopiti od prodajne pogodbe v primeru višje sile. Za višjo silo štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče in drugi dogodki, ki jih ni mogoče odpraviti, se jim izogniti ali jih odvrniti in imajo za posledico prodajalčevo nezmožnost izpolnitve pogodbe. Za višjo silo štejejo tudi tisti državni ukrepi, ki onemogočajo izpolnitve pogodbe (npr. embargo uvoza, prepoved prodaje določenih izdelkov, itd.) Za višjo silo štejejo tudi podaljšanje dobavnih rokov iz razlogov na strani proizvajalca ali dobaviteljev, pri čemer sme v teh primerih prodajalec bodisi odstopiti od pogodbe bodisi podaljšati dobavne roke za čas trajanja višje sile, vse brez sankcij, kolikor je svoje naročilo prodajalcu ali dobavitelju podal pravočasno, v roku 3 delovnih dni od sklenitve pogodbe po 3. členu.

 

9.2. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin na trgu, pri svojih izvajalcih in dobaviteljih oziroma bistvenih sprememb zakonodaje, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe v smislu 3. člena teh splošnih pogojev, a pred dobavo blaga kupcu, sme prodajalec enostransko spremeniti prodajne pogoje oziroma odstopiti od pogodbe.

 

 

10. člen

Pooblaščene osebe in komunikacija med strankami

 

10.1. Če je kupec pravna oseba ali samostojni podjetnik, mora vsa pravna dejanja izvajati njegov zakoniti zastopnik. Če to stori drug zaposleni, šteje, da ima za to pooblastilo in kupec ne more uveljavljati ugovora, da pravno dejanje ni bilo izvedeno v njegovem imenu in za njegov račun. Če bi se kasneje v sodnem postopku izkazalo, da zaposleni ali druga oseba, ni nastopala v imenu in za račun kupca, potem je ta oseba dolžna plačati račun in povrniti vse stroške, kot da bi bila sama kupec.

 

10.2. Komunikacija med kupcem in prodajalcem (npr. oddaja naročila, potrditev sprejetja naročila, obvestila o pripravljenem blagu, itd.) se izvaja pisno. Ustni dogovori veljajo samo, če so kasneje potrjeni v pisni obliki.

 

 

11. člen

Veljavnost splošnih pogojev

 

11.1. Ti splošni pogoji veljajo od 01.09.2018.

 

 

12. člen

Reševanje sporov

 

12.1. V primeru sporov, ki izhajajo iz pravnih razmerji, na katera se nanašajo ti splošni pogoji, je za reševanje teh sporov krajevno pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

 

 

13. člen

Posebne določbe za potrošnike

 

13.1. V primeru, ko je kupec potrošnik, se za pravno razmerje ti splošni pogoji uporabljajo, kolikor ne nasprotujejo predpisom o varstvu potrošnikov.

 

13.2. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za potrošnika ne šteje fizična oseba, ki blago uporabi v svoji dejavnosti ali dejavnosti s katero je povezana (npr. podjetje družinskega člana, delodajalec).

 

 

V Vipavi, dne 30.08.2018

 

TEHIMPEX d.o.o.

 

direktor :

Denis Vrtovec

Primož Vrtovec