UNIMEC

  • mehanske dvigalke z trapeznim vretenom
  • mehanske dvigalke z krogličnim vretenom
  • kotni prenosi
  • inox mehanske dvigalke z trapeznim vretenom
  • inox kotni prenosi
  • mehanski reducirji prenosa
  • sklopke

...